Polski     English     Deutsch Polskie gory          reklama
  
Logo
sep
Szukaj
  city


  object type


  province


( advanced search )

Szukaj
Szukaj
 
 
Logo

Terms of use


REGULAMIN SERWISU WCZASYWGORACH.com.pl

I. Postanowienia ogólne.

Serwis WCZASYWGORACH.com.pl jest platformą ogłoszeniową na której Użytkownicy mogą zamieszczać Ogłoszenia noclegowe.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Użytkowników Serwisu usług polegających na zamieszczaniu Ogłoszeń noclegowych w Serwisie WCZASYWGORACH.com.pl.

Korzystanie ze Serwisu jest dostępne dla użytkowników Internetu dysponujących następującym wyposażeniem:
a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa;
d) włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) aktywne konto e-mail.

II. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu utworzyła Konto w Serwisie lub zamieściła Ogłoszenie;

2. Serwis lub Serwis WCZASYWGORACH.com.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy istniejący pod adresem URL www.WCZASYWGORACH.com.pl, umożliwiający umieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń;

3. Operator Serwisu ? Dominik Hamala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Dominik Hamala Usługi Fotograficzne?, Numer NIP 8172037890, Numer REGON 180592179 z siedzibą w Mielcu, ul. Zygmuntowska 7, 39 ? 300 Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@wczasywgorach.com.pl, bądź na wskazany powyżej adres.

3. Ogłoszenie ? informacja zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, zawierająca opis miejsca noclegowego wraz z możliwością umieszczenia zdjęć tego miejsca. Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Ogłoszenie Wyróżnione: Ogłoszenie pozycjonowane w górnej części danej kategorii.

6. Ogłoszenie na Stronie Głównej: Ogłoszenie zamieszczone na stronie głównej Serwisu,

7. Konto ? przydzielona Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

8. Regulamin ? niniejszy Regulamin, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu WCZASYWGORACH.com.pl.

9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

III. Zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis WCZASYWGORACH.com.pl jest platformą ogłoszeniową przeznaczoną dla branży turystycznej, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z bazą noclegową polskich gór.

2. Serwis nie pośredniczy w transakcjach. Umożliwia jedynie zamieszczenie ogłoszenia Użytkownikom. Finalizacja, płatność i wszystkie inne szczegóły są uzgadniane wyłącznie pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

3. Użytkownik, za pomocą dostępnego w Serwisie pod zakładką ?Dodaj Ogłoszenie? formularza, może zamieścić Ogłoszenie w Serwisie, samodzielnie formułując treść Ogłoszenia. Dodając Ogłoszenie Użytkownik uzupełnia ww. formularz. Użytkownik ma możliwość dołączenia do Ogłoszenia zdjęć w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu. Pola nieoznaczone gwiazdką ?*? są nieobowiązkowe do wypełnienia przez Użytkownika.

4. Umieszczenie Ogłoszenia wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz rejestracji w wyniku czego utworzone zostanie konto Użytkownika. Rejestracja polega wypełnieniu przez Użytkownika danych w polach formularza oraz ustanowienia hasła. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu WCZASYWGORACH.com.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

6. Ogłoszenia widoczne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Każdy Użytkownik Internetu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego obok Ogłoszenia i przypisanego do tego Ogłoszenia, może wysłać wiadomość do Użytkownika który zamieścił Ogłoszenie. Adres e-mail Użytkownika który zamieścił Ogłoszenie nie jest widoczny dla użytkowników Internetu wysyłających wiadomości.

6. Każdy użytkownik może dodać tylko jedno ogłoszenie noclegowe ze swojego konta. Ogłoszenie takie przez pierwsze 30 dni jest darmowe. Zabrania się prezentacji tego samego miejsca noclegowego powtórnie z innego konta.

7. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto jak i dokonywać dalszych czynności w ramach Serwisu może tylko osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

8. Użytkownik może w okresie emisji Ogłoszenia modyfikować treść tego Ogłoszenia np. poprzez skorzystanie z jednej z opcji promowania Ogłoszenia.

9. Po upływie 30 dni od zakończenia darmowej emisji Ogłoszenie zostaje wygaszone i dopiero po ponownych opłaceniu wyświetlania zostaje ono wznowione.

10. Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych (GG, Skype) w treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach). Powyższe dane Użytkownik może zamieszczać tylko w przeznaczonych do tego polach w formularzu Ogłoszenia. Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte przez Operatora.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zarejestrowanie się wraz z utworzeniem konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem dotyczącej świadczenia usług, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie;

2. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie. Użytkownik może tego dokonać bądź poprzez wybranie odpowiedniej opcji bądź poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail Operatora.

3 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Operatorem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie.

4. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w ustępie 4 działu III Regulaminu, odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

V. Ogłoszenia promowane i zasady ich płatności.

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni.

2. Po upływie 30 dni ogłoszenie automatycznie wygasa. Użytkownik może przedłużyć wyświetlanie ogłoszenie poprzez dokonanie płatności w kwocie i na warunkach określonych na stronie http://www.wczasywgorach.com.pl/_platnosci/

VI. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści Ogłoszenia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że publikacja treści Ogłoszenia i publikowane przez Użytkownika zdjęcia, nie naruszają praw właściciela Serwisu, postanowień wynikających z Regulaminu, praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Zakazuje się Użytkownikom umieszczania w Ogłoszeniach treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik gwarantuje, iż zamieszczona treść oraz zdjęcia Ogłoszenia, nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników lub użytkowników Internetu. Operator nie odpowiada za realizację obowiązków Użytkowników lub użytkowników Internetu, wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, działanie siły wyższej, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, wprowadzające w błąd.

7. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.


VII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@camlendo.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora wskazany w pkt. II ust. 3 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

VIII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Dominik Hamala (Operator) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Dominik Hamala Usługi Fotograficzne?, Numer NIP 8172037890, Numer REGON 180592179 z siedzibą w Mielcu, ul. Zygmuntowska 7, 39 ? 300 Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Operator przestrzega zasad ww. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.)

2. Dane osobowe Operator będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Dane osobowe Użytkowników oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firmy pośredniczącej w transakcjach płatniczych.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy, prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych. Operator informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 ? 35 ww. ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej Serwisu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z Operatorem poprzez e-mail: biuro@wczasywgorach.com.pl

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

5. Baza danych jest zgłoszona w GIODO pod nr. zgłoszenia ?

6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym.

7. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@wczasywgorach.com.pl

IX. Polityka dotycząca plików Cookies.
W czasie wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie gromadzone są pliki tzw. Cookies (?ciasteczka?). Pliki cookies gromadzone są dla celów statystycznych oraz dla wygody użytkowników korzystających z serwisu.
Pliki Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Pliki Cookies używane są w urządzeniach końcowych Użytkowników, w celu umożliwienia Użytkownikom, wykorzystywania poszczególnych funkcji stron internetowych, w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies są plikami zawierającymi informacje konfiguracyjne, zapisujące dane potrzebne do zalogowania się na swoje Konto. Pliki Cookies są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdym czasie Użytkownik może je jednak wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby Użytkownik był informowany o każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Dokładne informacje odnoszące się do możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Wyłącznie plików Cookies lub modyfikacja ustawień przeglądarki dotycząca plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

X. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności.

2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem internetowego zamieszczonego na każdej strony internetowej Serwisu. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
reklama w serwisie
Panel
  login
  password
( new account )

separator
Reklama
separator
Tagi
Poniżej przedstawiamy artykuły, które zachęcą Państwa do odwiedzin pięknych polskich gór.
- Zakopane dla wymagających
- Hostele w Zakopanem
- Zakopane coraz bardziej atrakcyjne
- Atrakcje Beskidów
footer footer footer
Ciekawe strony Strony www