Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to informacja, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, aby nabyć jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi za granicą. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, skłania inne państwa, będące głównymi partnerami handlowymi, do zrealizowania dewaluacji w celu ochrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się ograniczeniem ilości produktów oraz usług, które da się zakupić za konkretną kwotę. Zazwyczaj jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost ceny towaru albo uslugi. Termin używany szczególnie w odniesieniu do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty obcej w sytuacji ruchomych kursów walut (będzie on on regulowany poprzez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego zwiększenie wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, spadek kosztów realizacji zadłużenia międzynarodowego i ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr z importu. Przykre efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport oraz wzrost kosztów realizacji prac w relacji do kosztów pracy za granicą.Efektem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.